Raadsvergadering samenvoeging

De gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft op 28 juni haar keuze bepaald. Met een overweldigende meerderheid is besloten, dat Haarlemmermeer het wordt. GL H & S is vanzelfsprekend blij met deze uitkomst. Wij behoorden tot de warmste voorstanders van deze keuze.

Gérard Wehkamp, ons gemeenteraadslid, motiveerde onze keuze als volgt

Waarde aanwezigen, waarde collega’s.

Vanavond is het zo ver. We gaan kiezen welke gemeente onze fusiepartner wordt.                   
Voor GL is het duidelijk: Haarlemmermeer is de beste optie.

Waarom? Ik heb daarvoor de volgende rationele motieven:  
Verleden jaar heeft onze raad geconcludeerd, dat onze gemeente niet langer zelfstandig verder kan. Veel mensen in onze gemeente hadden daar bezwaren tegen en hebben nog steeds moeite met dit besluit.                                                                                                 
De belangrijkste reden voor hun bezwaren was, dat we als zelfstandige gemeente toch maar mooi over onze eigen grond gaan en dat dit vooral zo moest blijven. Het CDA droomde van dat kleine dorpje van Asterix en Obelix, dat zo standvastig stand hield. Er was echter één probleem: We hebben geen toverdrank en Haarlemmer olie wordt niet meer gemaakt. Ten langen leste moest ook het CDA erkennen, dat een fusie onontkoombaar is. Voor GL was het vervolgens de vraag bij welke gemeente de belangen van de Groene buffer in de beste handen zijn. Wie het ook wordt, zekerheden voor de toekomst zijn er nauwelijks, dus elke keuze is een beredeneerde gok.

Een blik op de kaart van de MRA plannen leert, dat de belangrijkste industriële plannen westwaarts gaan en de belangrijkste woningbouwplannen oostwaarts.
Diezelfde kaart leert ons, dat door fusie met Velsen of Haarlemmermeer een veel groter aaneengesloten groengebied ontstaat; met Haarlemmermeer wordt dat het grootste; één groot groengebied onder beheer en verantwoordelijkheid van één gemeente vinden wij de beste strategische keuze. Er is dan één gemeente, namelijk Haarlemmermeer, die erover gaat, verantwoordelijk wordt en die we daarop kunnen aanspreken. Dat lijkt ons voor onze burgers wel zo overzichtelijk.
Een onoverzichtelijke stammenstrijd over verantwoordelijkheden en bevoegdheden wordt zo op voorhand voorkomen.

Gaat dat Groengebied dan ook goed beheerd worden en blijft het landelijk karakter dan behouden? Ik ben daar niet geheel gerust op, maar de mogelijkheden voor de burger om dat te bewerkstelligen zijn bij de Haarlemmermeer het grootste. Immers: Haarlemmermeer is een dorpskernengemeente bij uitstek. Het gemeentebestuur kan het zich niet permitteren om een beleid te voeren dat haaks staat op die van de kleinere woonkernen. In dat geval vindt het gemeentebestuur een raadsbrede meerderheid tegenover zich en zeker ook de dorpsraden. Bovendien is de Haarlemmermeer een krachtige speler in de MRA regio en wordt dat door de fusie ook binnen het Noordzeekanaal gebied. Uiteindelijk wordt het zo aan de Haarlemmermeer de omgevingsvergunningen te verstrekken en niet aan Amsterdam, zodat voorkomen wordt dat de slager het eigen vlees keurt; er is dus altijd nog een tussentoets; de toets, die we tot nu toe zelf mochten doen en waarvoor wij onvoldoende mogelijkheden zien om dat nog langer zelf te kunnen. Dus het probleem dat ons noodzaakt tot fusie wordt zo het beste opgelost. Dat is voor GL het belangrijkste motief om voor de Haarlemmermeer te kiezen.

Maar er zijn er meer:

  • Alleen Haarlemmermeer belooft ronduit het gemeentehuis open te houden. Niet alleen de burgers, maar ook onze ambtenaren zijn daar op korte termijn mee gebaat. Onze inschatting is, dat dit voor de Haarlemmermeer een aantrekkelijke optie is; het verzorgingsgebied wordt groot genoeg om dat financieel verantwoord te houden.
  • Voor de zorg heeft de Haarlemmermeer het beste model: “Laat hen die er echt verstand van hebben beslissen en geef hen daartoe bevoegdheden.” Dat duidt op vertrouwen in de hulpverleners en bewerkstelligt lagere uitvoeringskosten en betere hulpverlening.
  • Volgens de atlas van de Nederlandse gemeenten is Haarlemmermeer de economisch sterkste gemeente van Nederland. Daardoor heeft Haarlemmermeer een grote wervingskracht.                                
  • Onze burgers kunnen voor een woning nog steeds opteren voor dezelfde woningen in dezelfde regio’s. Bij Amsterdam moeten we dat nog maar afwachten.
  • Haarlemmermeer hoeft in de toekomst niet zelf meer te fuseren. Voor Velsen lijkt dat op termijn wel een noodzaak. Voor de bestuurskracht is dat een risico. Het is mijn ervaring, dat een fuserende organisatie slecht kan vernieuwen, hetgeen niet zelden op zichzelf weer rede wordt voor fusieplannen.
  • Als raad hebben we geconcludeerd, dat de position papers aangeven dat fusie met al de drie gemeenten kan en niet alleen op basis van hun huishoudboekje, wat dat betreft pleit dat niet tegen de Haarlemmermeer al is Amsterdam enkele maten groter.

Nu kun je op rationele gronden tot zo’n keuze komen, maar hebben we dan ook het gevoel, dat we een goed besluit hebben genomen? Er zijn diverse peilingen geweest om de mening van onze burgers te peilen. Daaruit kwam overduidelijk naar voren, dat onze burgers niet bij Amsterdam willen horen. Ik begrijp dat wel. De Amsterdamse mentaliteit past niet bij velen van ons. Vorige week verwoordde een brievenschrijver uit Amsterdam het in de VK als volgt: “Amsterdam heeft Nederland niet nodig. Er wordt wel gezegd, dat Amsterdam het niet alleen zal redden, maar wij hebben Nederland helemaal niet nodig. Het is heel goed mogelijk op basis van een apart verdrag vriendschappelijke betrekkingen te onderhouden. Bovendien heeft Amsterdam altijd sterke zelfstandige banden gehad met steden en landen in de hele wereld”. De Amsterdamse Volkskrant vond dit de brief van de dag, waarmee de Volkskrant dit megalomane beeld nog eens versterkte. Leuk, dacht ik, die Amsterdamse bluf, maar voor ons maten te groot. En ook: daar ga je, Eberhard!, aan hem heeft het niet gelegen.  

Waar we dan wel heen moeten is gemeentebreed niet zo duidelijk. Het antwoord op die vraag blijkt afhankelijk van waar je woont.Nu Haarlem het niet wordt lijkt getalsmatig Haarlemmermeer de voorkeur te hebben.

Daarbij:

  • De ondernemers hebben eveneens een duidelijke voorkeur voor de Haarlemmermeer.
  • Onze ambtenaren hebben een duidelijke voorkeur voor de Haarlemmermeer. Heel belangrijk te weten, aangezien zij als geen ander direct de gevolgen van de fusie en het fusiebesluit zullen ondervinden. Het fusieproces zal een stuk beter verlopen als de ambtenaren tegelijkertijd het gevoel hebben te werken in een richting, die ze willen i.p.v. in een richting, die ze liever niet gaan.
  • Voor zover ik nog twijfelde zijn die twijfels weggenomen door onze ex-wethouders, die verklaarden voor de Haarlemmermeer te zijn. Wat voor mij zwaar weegt is, dat zij jarenlang bestuurlijke ervaringen hebben opgedaan, die ze vanwege de vertrouwelijkheid niet openbaar kunnen maken, maar wel in hun conclusies kunnen betrekken.

Dus: zowel rationeel als gevoelsmatig is Haarlemmermeer voor GL de beste keuze!