GL Steun voor collegevoorstel fusie

GL steunt het collegevoorstel inzake de voorgenomen fusie om met Haarlemmermeer, Velsen en Amsterdam verder te praten.

Raadslid Gérard Wehkamp deed dit middels de volgende tekst:

Thans is aan de orde de tussenrapportage van het college met hun aanbevelingen voor de voortgang van het fusieproces. Het college stelt voor om verder te gaan met Amsterdam, Haarlemmermeer en Velsen.

Voorts wordt verder gegaan met de bestuurlijke fusie van onze gemeente als geheel met één enkele gemeente. Dat betekent dat opdelen van onze gemeente nu niet aan de orde is.

Wat vindt GL hiervan en waarom? Ik zal een poging doen om deze vragen te beantwoorden.

GL steunt het collegevoorstel inzake de voorgenomen fusie om met Haarlemmermeer, Velsen en Amsterdam verder te praten.

Raadslid Gérard Wehkamp deed dit middels de volgende tekst:

Geachte college, waarde aanwezigen en mederaadsleden.

Thans is aan de orde de tussenrapportage van het college met hun aanbevelingen voor de voortgang van het fusieproces. Het college stelt voor om verder te gaan met Amsterdam, Haarlemmermeer en Velsen.

Voorts wordt verder gegaan met de bestuurlijke fusie van onze gemeente als geheel met één enkele gemeente. Dat betekent dat opdelen van onze gemeente nu niet aan de orde is.

Wat vindt GL hiervan en waarom? Ik zal een poging doen om deze vragen te beantwoorden.

Voor GL is van belang het antwoord op de vraag wat strategisch gezien de beste oplossing is voor onze gemeente op de lange termijn. GL heeft in het verkiezingsprogramma aangegeven, dat de belangen van de Groene Buffer daarin het zwaarste moeten wegen.

Uit de rapportage van Berenschot blijkt, dat de burger daar net zo over denkt. Vls GL biedt een buffergebied tussen Amsterdam en Haarlem daartoe de beste kansen. Dit is in overeenstemming met het Groene Bufferbeleid van de centrale overheid, dat de overheid overigens heeft opgegeven. De noodzaak tot fusie kwam mede hieruit voort.

Waarom ongedeeld fuseren?

Stel, dat we doen wat Halfweg wil en wat Spaarndam wil. In dat geval doemt het beeld op, dat de Groene Buffer naar een derde gemeente gaat, een gebied waar nauwelijks mensen wonen. Die gemeente kan vervolgens doen wat zij wil; er zijn immers nauwelijks belanghebbende burgers meer, die bezwaar kunnen maken. Het komt mij voor, dat voor deze oplossing geen handen op elkaar zijn te krijgen in onze gemeente. Opsplitsing van de gemeente lijkt strategisch gezien dus niet in het belang van de Groene Buffer. Een bestuurlijke fusie van onze gemeente als geheel lijkt wel in het belang van de Groene Buffer.

In ons verkiezingsprogramma staat ook, dat we het niet in het belang van de burger vinden als Amsterdam en Haarlem aan elkaar gaan grenzen.

Het college stelt vast, dat een Groot Haarlem nu en op korte termijn niet aan de orde is. Ik zou van het college willen weten waarom dit nu niet zou gelden voor Amsterdam. Door Amsterdam te blijven overwegen wijst het college principieel een Oost – West fusie niet af. Wat is de motivatie voor die keuze?

GL opteert in eerste instantie voor fusie in Noord Zuid richting. Een blik op de kaart leert, dat het grootste aaneengesloten groengebied ontstaat door een fusie met Haarlemmermeer. Strategisch gezien lijkt één regisseur voor het hele groengebied het beste. Gevoegd bij het feit, dat Haarlemmermeer binnen deze regio de woonkernengemeente bij uitstek is én dat Haarlemmermeer in de toekomst zelf niet hoeft te fuseren maakt Haarlemmermeer strategisch gezien mi. tot de beste keuze.

Velsen is voor ons eveneens een optie. Hier doet zich evenwel het probleem voor, dat de economische en havenbelangen van Velsen nauw verweven zijn met die van Amsterdam. Daarom kun je vanuit de belangen van de Groene Buffer gezien betwijfelen of een keuze voor Velsen of Amsterdam in de praktijk zoveel verschil gaat uitmaken. Daarom is het van belang de keuze voor Velsen of Amsterdam in onderlinge samenhang te bezien. Zo bezien is het collegevoorstel om met drie gemeenten verder te gaan logisch.

De beantwoording van de vraag met wie we het beste kunnen fuseren is dus afhankelijk van het antwoord op de vraag of we strategisch gezien de belangen van de Groene Buffer het beste dienen met een Oost West fusie of Noord Zuid fusie. Uit het voorgaande moge duidelijk zijn wat voorshands de voorkeur van mijn fractie is.

Tot slot: Haarlem en Bloemendaal zijn voor mij afgevallen. Gezien het voorgaande zal dat geen verbazing wekken. Dat zou aansluiten op de Oost west gedachte. Daar komt bij, dat de financiële situatie van Haarlem op termijn zorgwekkend is.  

Voor Bloemendaal geldt, dat een fusie over twee gemeentegrenzen heen niet voor de hand ligt. Alleen mét Heemstede ontstaat een gemeente met een schaalgrootte, waardoor we nog jaren verder kunnen. Echter: Den Haag wil niet dat grote gemeenten omcirkeld gaan worden door een fusie. Dat zou dus op termijn uitlopen op fuseren met Haarlem, waardoor Haarlem en Amsterdam alsnog aan elkaar gaan grenzen.